VII Jastrzębski DogTrekking TropDoGrzybka

448759442_842887560547955_2120141350883197983_n

Patronat Medialny

Już po raz siódmy w Jastrzębiu-Zdroju organizujemy bieg/spacer z psem na orientację w terenie. Miejsce: Las Kyndra.
Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem a ilość chętnych uczestników przerosła Nasze oczekiwania. Na starcie pojawiali się ludzie także daleko spoza Naszego Miasta.
Jako Organizator oświadczam, że imprezę tą prowadzę całkowicie charytatywnie i nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Nagrody dla uczestników oraz pakiety startowe fundują Sponsorzy imprezy, za co z góry serdecznie dziękuję.
Początek imprezy: 1.09.2024r godz.10:00
Miejsce organizacyjne:
https://goo.gl/maps/VvPYYf76Wth71ce86 (teren zielony przy łączeniu ulic Szkolnej i Granicznej)

 

 

 

Regulamin VII Jastrzębskiego DogTrekking’u „TropDoGrzybka”

 
1. Organizator
Organizatorem wydarzenia jest Rafał Grzybek – właściciel Hotelu dla Psów oraz szkoły tresury „TropDoGrzybka”. Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębski Zakład Komunalny oraz Schronisko dla Zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Michała Urgoła – Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
 
2. Cel
Promowanie aktywnego wypoczynku z psem oraz zdrowego trybu życia (wydarzenie nie jest imprezą komercyjną). Impreza ma także charakter edukacyjny, mający na celu uświadamianie o prawach i obowiązkach, wynikających z tytułu posiadania zwierzęcia.
 
3. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem będzie osoba, która dokona zgłoszenia e-mailowego na adres: treserpsow@tropdogrzybka.pl podając:
– imię i nazwisko zawodników (można startować grupami),
-imię psa,
-telefon kontaktowy oraz wybraną długość trasy (5 lub 10km).
Do e-maila należy załączyć dowód wpłaty kwoty 30.00 zł na konto Schroniska. Dane do przelewu: konto nr 28 8470 0001 2001 0029 7123 0002, Jastrzębski Zakład Komunalny, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, wpisując w tytule: „Darowizna-DogTrekking TropDoGrzybka2024”.
Opłata startowa w wysokości 30 zł będzie w całości przeznaczona na Jastrzębskie Schronisko dla zwierząt, opłata nie jest zwracana, jeśli nastąpi rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu (nie zostanie wówczas wydany także pakiet startowy) oraz w wypadku odwołania imprezy z powodu wypadków losowych, niezależnych od Organizatora. Opłata startowa nie może być przeniesiona na inną osobę. Na jednego zgłoszonego uczestnika, bądź „drużynę” (np.rodzina z psem) przypada jeden pakiet startowy.
Prawo do startu w DogTrekking’u TropDoGrzybka mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Informuję, iż znam regulamin VI Jastrzębskiego Dog Trekking’u „TropDoGrzybka” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailu zgłoszeniowym dla potrzeb klasyfikacji. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w wydarzeniu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że:
• uczestniczę w DogTrekking’u TropDoGrzybka na własne ryzyko i zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora, współorganizatora oraz wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane w organizację DogTrekkingu TropDoGrzybka. W razie strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem nie będę wnosił żadnych skarg.
• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z imprezą rozstrzygał Organizator, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych skarg, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
• Zgadzam się na filmowanie oraz fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów wydarzenia dla potrzeb klasyfikacji i promocji. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu imprezy i dokonałem zgłoszenia e-mailowego zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”
 
4. Pies
Do udziału w DogTrekking’u TropDoGrzybka dopuszcza się wszystkie psy zdolne do przebycia wybranej długości trasy. Zabrania się startu suk w okresie cieczki, suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Uczestnicy zobowiązani są przez cały czas trwania imprezy do trzymania psów na smyczy oraz do sprzątania po swoich pupilach. Psa prowadzimy w szelkach lub w obroży – zabrania się startu psa w kolczatce lub obroży zaciskowej oraz elektrycznej. Wszystkie psy biorące udział w DogTrekking’u TropDoGrzybka muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie (książeczka zdrowia psa), które należy okazać podczas odprawy w dniu biegu. Podczas imprezy zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. Uczestnik oświadcza, że pies z którym startuje (lub psy) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych aby przejść wybraną przez niego trasę. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone. W razie braku możliwości kontynuowania marszu/biegu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora osobiście w biurze wydarzenia lub dzwoniąc pod numer +48 888 625 566. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w marszu w trakcie imprezy.
 
5. Wyposażenie
Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: swój numer startowy (przydzielony podczas odprawy oraz mapę wręczoną tuż przed samym startem, telefon komórkowy, miskę i wodę dla psa w ilości odpowiedniej do wielkości i potrzeb posiadanego psa a także woreczki na psie kupki. Wyposażenie może być sprawdzane przed startem, jak również na trasie lub po przekroczeniu linii mety.
 
6. Trasa
Każdy uczestnik ma możliwość wyboru długości trasy (5km lub 10km) i określa ją podczas zapisów drogą e-mailową. Jeden uczestnik może wziąć udział w zawodach na jednej trasie. Podane odległości dotyczą przejścia trasy zaliczając punkty kontrolne wyznaczone na mapie. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie DogTrekking’u TropDoGrzybka. Zabrania się korzystania przez startujących z map innych niż przekazanych przez organizatora. Na trasie nie będzie podpowiedzi/strzałek kierunkowych.
Meta: O rankingu zwycięzców decydować będzie kolejność powrotu Uczestników do Punktu Zakończenia Trasy znajdującego się przy mecie, zwrot wszystkich kartek/fantów z punktów kontrolnych (obowiązkowo zaliczenie wszystkich punktów na danej trasie) i podanie swojego numeru startowego. Wygrać może wyłącznie osoba, która biegła razem z psem, a nie niosła go (wyjątek stanowią sytuacje, w których psu trzeba pomóc w pokonaniu jakiejś przeszkody).
 
7. Środki Ostrożności
DogTrekking „TropDoGrzybka” będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy, biorący udział w wydarzeniu, na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Startujący podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców. W razie napotkania niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia lub zdrowia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112. W sprawach organizacyjnych, napotkanych nieprawidłowościach i ewentualnych uwag prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: +48 888 625 566.
 
8. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego TDG Rafał Grzybek przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. TDG Rafał Grzybek informuje: Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TDG Rafał Grzybek z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Ruptawska 11 (dalej Rafał Grzybek lub „ja”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do treserpsow@tropdogrzybka.pl Temat: „Ochrona danych osobowych” lub adres pocztowy: TDG Rafał Grzybek, ul. Ruptawska 11, 44-338 Jastrzębie-Zdrój
Skąd mam Twoje dane? Otrzymałem je od Ciebie podczas rejestracji na wydarzenie.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Rafał Grzybek? Rafał Grzybek przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do kontaktowania się z Tobą w celach związanych z organizacją imprezy i rejestracją do niej. Czy musisz podać swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Rafała Grzybka. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.
Jakie masz uprawnienia wobec TDG Rafał Grzybek w zakresie przetwarzanych danych? Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Z uprawnień tych możesz skorzystać:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; – w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TDG Rafał Grzybek; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; – w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; – w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od dnia 25 maja 2018r. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniam wyłącznie osobom wspomagającym obsługę uczestników zawodów.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Rafał Grzybek przechowuje Twoje dane osobowe na okres organizacji wydarzeń w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach: dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w imprezie, do dnia 31 grudnia 2021 roku. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane nie będą przekazywane do państw poza unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

 

Aktualne informacje na bieżąco w linku:

Nasi Partnerzy i Sponsorzy

Zapisy przyjmujemy do 29.08.2024r. (do północy) lub do wyczerpania miejsc.

Udostępnij